Waluta:
PLN

Regulamin sklepu

Opublikowano:

ROZDZIAŁ I DEFINICJE 1. Sprzedający – rozumie się przez to XLE Sp. z o.o., ul. Szturmanów 29 81-560 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348956, kapitał 300.000 PLN, nr NIP: 5862249941 2. Zamawiający - rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która: a. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i b. poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. 3. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: www.sklep.xle.pl; 4. Towar – rozumie się przez to oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży: a. oprogramowanie służące do zarządzania i prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie, b. oprogramowanie antywirusowe c. szkolenia oraz e-booki w formie multimedialnej na płytach CD/DVD oraz podręczniki, poradniki w formie elektronicznej; d. Aktywacje i prolongaty w rozumieniu Regulaminu Serwisu iFaktury24, dostępnego na stronie www.iFaktury24.pl e. Aktywacje i prolongaty w rozumieniu Regulaminu Konta iBard24, dostępnego na stronie www.iBard24.pl f. sprzęt IT 5. Cennik – rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami; 6. Cena – rozumie się przez to cenę netto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT; 7. Zamówienie –rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie; 8. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; 9. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy; 10. Godziny robocze - godziny od 8:00 do 17:00 w Dniach Roboczych; 11. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem. 12. Konto - konto założone dla Zamawiającego w Serwisie w wyniku procesu rejestracji; 13. Serwis - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego; 14. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu; ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE I. Informacje o Sklepie 1. Sklep XLE Sp. zo.o. działa pod adresem www.sklep.xle.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego. 2. Korzystanie ze Sklepu możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarki internetowe w wersjach minimum: Internet Explorer 8, Fire Fox 5, Google Chrome 11. 3. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I w ust.2. 4. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie. II. Rejestracja 1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji. 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta. 3. W ramach rejestracji Konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie. 4. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień. 5. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. III. Zamówienie 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta. 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia. 3. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych. 4. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie. 5. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka. 6. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne. 7. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia. 8. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży. 9. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty. 10. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zamawiający uprawniony jest do zakupu tylko 1 sztuki Towaru: Pakiet Promocyjny Oprogramowania „Comarch ERP Optima: START Mikrofirma, START Mała Firma, START Firma, Doradca Podatkowy START, Doradca Podatkowy, Doradca Podatkowy PLUS, Comarch ERP iFaktury24 w pakietach (faktury, faktury + księgowość, faktury + magazyn, faktury + księgowość + magazyn)”. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Zamówienia obejmującego więcej niż 1 pakiet, Sprzedający jest uprawniony do modyfikacji złożonego Zamówienia poprzez obniżenie ilości ww. Towaru do 1 sztuki. W celu weryfikacji błędnego Zamówienia, przed dokonaniem modyfikacji Zamówienia, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym. 12. Zakupu Towaru: Pakiet Promocyjny Oprogramowania „Comarch ERP Optima: START Mikrofirma, START Mała Firma, START Firma, Doradca Podatkowy START, Doradca Podatkowy, Doradca Podatkowy PLUS” dokonać może wyłącznie Zamawiający, który do tej pory nie posiadał oprogramowania „Comarch ERP Optima”. W sytuacji gdy Zamawiający jest posiadaczem oprogramowania „Comarch ERP Optima” Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia. IV. Umowa 1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży. 2. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem. 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem. 4. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia. 5. W stosunku do Towarów, o których mowa w Rozdziale I ust. 4 w pkt a, b, c na podstawie umów zawartych poprzez Sklep pomiędzy Zamawiającym i Sprzedającym na Zamawiającego przechodzi wyłącznie własność egzemplarza Towaru, natomiast odpowiedni stosunek licencyjny zostaje nawiązany na podstawie odrębnej umowy w momencie dostarczenia lub instalacji Towaru, zgodnie z warunkami korzystania lub warunkami licencyjnymi dostarczonymi z Towarem i dostępnymi do wglądu w Sklepie w opisie Towaru. 6. Własność Towaru przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty Ceny Towaru + VAT zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 7. W stosunku do Towarów, o których mowa w Rozdziale I ust. 4 w pkt d i e, na podstawie umów zawartych poprzez Sklep pomiędzy Zamawiającym i Sprzedającym na Zamawiającego przechodzi wyłącznie uprawnienie do skorzystania z Towaru, natomiast nie zostaje zawarta umowa o świadczenie usług, do której zawarcia i wykonania stosuje się odpowiednio Regulamin Serwisu iFaktury24 i Regulamin Konta iBard24 udostępnionymi do wglądu w Sklepie w opisie Towaru. 8. Towar, o którym mowa w Rozdziale I ust. 4 w pkt a, c, d, e, może być wykorzystywany tylko przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.. 10. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym w Punkcie VII.4 poniżej Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.. V. Dostępność Towaru 1. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego. 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego : a. wydłużyć czas realizacji Zamówienia, b. anulować Zamówienie w całości. VI. Ceny 1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT. 2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru. 3. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. 4. Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru. VII. Metody płatności 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności: 2. Przelew z góry na rachunek bankowy lub szybka płatność online (Przelewy24) 3. Płatność za pobraniem. 4. W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy lub szybka płatność online (Przelewy24) - Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr 26 1600 1198 0002 0022 5108 7151 zapłatą pełnej kwoty Ceny + VAT oraz Kosztów dostarczenia Towaru. 5. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia. W przypadku Przelewy24 przelew wypełniany jest automatycznie. 6. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia +VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę. 7. W przypadku wyboru metody płatności – Płatność za pobraniem – Zamówienie jest przekazywane do realizacji natychmiast po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem – a płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej. Koszt wysyłki „za pobraniem" podany jest w Serwisie podczas składania Zamówienia. 8. W przypadku wyżej wskazanym przedstawiciel firmy kurierskiej pobiera od Zamawiającego opłatę równą wartości zakupionego Towaru oraz kosztów przesyłki pobraniowej. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Zamawiającego Zamówienia i wyboru formy płatności. VIII. Faktury VAT 1. Każda otrzymana wpłata (przy metodzie płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy) będzie dokumentowana fakturą zaliczkową. Szybka płatność online (Przelewy24) oraz Płatność za pobraniem będą dokumentowane fakturą vat. 2. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia. 3. Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. ROZDZIAŁ III DOSTAWA I. Formy, koszty i terminowość dostawy 1. Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Serwisie. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. 2. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail. 3. W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Towarów, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego Towaru z danego Zamówienia. Gdy część Zamówienia będzie możliwa do zrealizowania drogą elektroniczną, zamówienie to będzie zrealizowane w ten właśnie sposób niezależnie od terminu skompletowania przesyłki kurierskiej. 4. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży. W przypadku, gdy dostawa następować będzie za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedający wyśle dowód sprzedaży pocztą tradycyjną na adres wskazany w Zamówieniu. 5. Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem, a w przypadku wyboru metody płatności – Płatne za pobraniem - dopiero po uregulowaniu należności przedstawicielowi firmy kurierskiej. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w Rozdziale IV. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego zgodnie z zasadami skazanymi w Rozdziale IV. 6. W przypadku wyboru opcji wysyłki Towaru „Odbiór w punkcie” przez Zamawiającego w procesie Zamówienia, Towar zostanie dostarczony do wskazanego przez Zamawiającego punktu odbioru. 7. W przypadku wyboru metody płatności - Płatne za pobraniem - i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Zamawiający może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Towaru pod warunkiem, że pokryje koszty ponownej przesyłki. Jeżeli z upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamawiający nie dokona płatności w celu ponownego wysłania Towaru, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić z winy Zamawiającego, a także uniemożliwić Zamawiającemu dokonywanie zamówień z wyborem metody płatności - Płatność za pobraniem. 8. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego w formie Płatność za pobraniem - własność rzeczy przechodzi na Zamawiającego w momencie wysyłki przedmiotu sprzedaży przez Sprzedającego. 9. Aktywacje i prolongaty w rozumieniu Regulaminu Serwisu iFaktury24 będą dostarczone Zamawiającemu drogą elektroniczną w formie wirtualnego kodu produktu. 10. Aktywacje i prolongaty w rozumieniu Regulaminu Konta iBard24 będą dostarczone Zamawiającemu drogą elektroniczną w formie wirtualnego kodu produktu. ROZDZIAŁ IV REKLAMACJA TOWARU 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego. 2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@xle.pl lub w formie pisemnej, na adres: XLE Sp. z o.o., ul. Szturmanów 29 81-560 Gdynia z dopiskiem „Sklep internetowy XLE”. 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej. 4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji. 5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. 6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji. 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem. 8. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. ROZDZIAŁ V DANE OSOBOWE 1. Podanie Danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne. 2. Logując się do Sklepu Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rejestracją w Sklepie, w celu realizacji zamówień, a także zawieraniem i realizacją umów sprzedaży w Sklepie. 3. Administratorem Danych osobowych jest Sprzedający. 4. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu: 5. realizacji Zamówienia; 6. zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających; 7. założenia i utrzymania Konta Zamawiającego. 8. Dane osobowe Zamawiających, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu. 9. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 10. Powierzone Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ROZDZIAŁ VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO 1. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z: a. niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje; b. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych; c. siły wyższej; d. awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego; e. niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego; f. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu. 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości. 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda. ROZDZIAŁ VII DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU 1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu. 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia. 3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu. VIII POSTANOWIENIAKOŃCOWE 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu. 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Zamawiający - w braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedającego. 4. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.10.2013 r. 6. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu. 7. Sklep zastrzega sobie prawo do: 1. wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu, 2. zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie, 3. wprowadzania nowych Towarów do Sklepie, 4. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres sklep@xle.pl.